Ons programma

In de komende 6 jaar willen we Mortsel volledig laten openbloeien en dit in al zijn facetten:

Een levendig Mortsel

Mortsel leeft! wil een grotere dynamiek creëren op de centrale winkelas door meer en gecoördineerde evenementen te organiseren. Onze stad willen we zo aantrekkelijker maken voor inwoners, jonge ondernemers en investeerders.

Het moet terug de moeite worden om “over de Statielei te lopen” en lokaal te shoppen.

– Michiel Tisson

Ons stadscentrum en onze winkelomgeving verdienen onze aandacht, zowel op korte als op lange termijn. Op korte termijn willen we het stads- en gemeenteplein opfleuren met meer beplanting en het kwalitatief invullen van de leegstaande panden in de Statielei en de Antwerpsestraat. Op middellange termijn willen we het fort verder ontwikkelen in de richting van het commercieel centrum en op lange termijn het centrum autoluw maken. Buurtwinkels mogen natuurlijk ook niet ontbreken in dit plan en verdienen dan ook onze volle aandacht via heel gerichte acties om hen meer in beeld te brengen.

Concreet willen we dit verwezenlijken door aan de slag te gaan met een onafhankelijke stadsmanager, die deze belangen behartigt. Daarnaast willen we de Mortselaar aanmoedigen om actief mee te denken en ideeën aan te leveren door de juiste communicatiekanalen op te zetten.

Een stadsmanager zal ons commercieel centrum nieuw leven in blazen. Hij of zij zal alle activiteiten managen en fungeren als een aanspreekpunt voor de ondernemende Mortselaar.

– Danny Van Clapdurp

In het Mortsel van morgen willen we het warme water niet opnieuw uitvinden. Daarom willen we leren van andere steden en gemeenten die op dit vlak al resultaten behaald hebben.

Een leefbaar Mortsel

Zwerfvuil is bij de Mortselaar een bekend probleem. Bij Mortsel leeft! willen we dit negatieve beeld over onze stad omkeren en volop gaan voor het label van de “Properste Stad van Vlaanderen“.

Sensibilisering is hier alvast de eerste stap om de mentaliteit van de mensen op dit vlak aan te passen. Daarnaast willen we de Mortselse straten, voet- en fietspaden op regelmatige basis stoomreinigen en Smart-bins (vuilnisbakken) plaatsen die automatisch de stadsdiensten contacteren wanneer ze vol zijn. Tegen hardnekkige sluikstorters zullen we snel en repressief optreden.

Met Mortsel leeft! willen we in de toekomst de prijs voor de “Properste Stad van Vlaanderen” winnen.

– Kurt Van Camp

 

De Mortselaar verdient een stad waar hij of zij zich vlot en zonder gevaar kan verplaatsen.

De gevaarlijke punten in het verkeer en de plaatsen die dringend aan herstelling toe zijn gaan we snel in kaart brengen. Deze moeten we op zowel korte als op middellange termijn aanpakken.

Daar waar nodig willen we de verhouding fietser / voetganger optimaliseren.

We moeten in de toekomst meer inzetten op een betere doorstroming van het verkeer om onze stad filevrij en leefbaar te houden.

– Naranjo Decamps

Mortsel heeft door zijn centrale ligging een duidelijk fileprobleem wat op zijn beurt resulteert in hoge concentraties fijn stof.
Alle oplossingen die er kunnen voor zorgen dat het doorgaand (zwaar) verkeer uit onze straten wordt geweerd moeten onderzocht worden. Indien nodig zijn wij bereid om hierover met onze buurgemeenten in gesprek te gaan.

Mortsel is van alle Mortselaars

In Mortsel wonen momenteel al meer dan 26.000 mensen. We zijn er van overtuigd dat deze vele Mortselaars net zoals de 29 verkozen gemeenteraadsleden bruisen van de ideeën die onze stad kunnen verbeteren. Wij willen die mensen, ook in de maanden en jaren na de verkiezingen, een forum geven om mee te bouwen aan Mortsel. Bij grote projecten willen we telkens de mening kennen via gerichte bevragingen zoals we momenteel doen in verband met de toekomst van de Gevaert site. Minimaal 1 maal per jaar (en dus niet enkel in een verkiezingsjaar) willen we een forum opzetten waar de Mortselaar mee kan nadenken over nieuwe projecten die de doelen voor 2030 kunnen helpen bereiken. Naast deze jaarlijkse fora willen we op een quasi dagelijkse basis de “digitale Mortselaars” aanspreken via Facebook-chatboxen waar iedereen ideeën kan lanceren of vragen kan formuleren.

De communicatie tussen het bestuur en de bevolking moet en kan beter.

– Rudy Ceulemans

Natuurlijk is niet alleen de communicatie van de Mortselaar naar de stad toe van belang. Het is ook zeer belangrijk dat er vanuit het bestuur vaak en helder gecommuniceerd wordt naar de bevolking om zo meer tot openbaarheid van bestuur te komen. Vanuit het stadsbestuur moet regelmatig gecommuniceerd worden over de financiële toestand van de stad en dit op een zo leesbaar mogelijke manier. Eerder dan een saai jaarverslag te presenteren willen we de Mortselaar op een aangename (en leesbare) manier informeren hoe het met zijn stad gesteld is. Daarnaast is er nood aan een betere communicatie rond de timing en de stand van zaken van alle grote en kleine projecten. Concrete voorbeelden zijn hier de renovatie van het stadhuis of de herstelling van een voetpad. Op cruciale momenten doorheen deze projecten willen we alle betrokkenen rond de tafel brengen en de mogelijkheden bespreken. De inspraak van de wijkcomités moet vergroot worden door hen mee te laten beslissen over specifieke wijkbudgetten. Zo kunnen voor elke wijk de prioriteiten gedefinieerd en aangepakt worden.

Kleine verbeteringen zoals het herschilderen van een fietspad hebben een ontzettend positieve invloed op zowel veiligheid als leefbaarheid. We willen hier hard op blijven inzetten.

– Eddy Cloostermans

In de laatste legislatuur hebben we vanuit de oppositie hard ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid van onze stad. Heel wat zaken zijn dan ook verwezenlijkt dankzij de sterke ondersteuning vanuit onze groep. Zo werden bijvoorbeeld de fietsoversteekplaatsen aan de Heirbaan en aan de fietsostrade in de Molenstraat verbeterd, werden sportclubs gesteund door de uitbouw van extra accommodaties en werd op de begraafplaats een herdenkingsplek opgericht voor doodgeboren kinderen. In de toekomst willen we met Mortsel leeft! deze positieve tred aanhouden en versterken om voor elke Mortselaar positief te besturen.

Een bouwstop voor Mortsel

Door de vele bouwprojecten in de laatste decennia raakt Mortsel stilaan volledig volgebouwd. Dit leidt niet alleen tot het verdwijnen van groen in onze stad, maar vaak ook tot extra verkeersdrukte. Bij Mortsel leeft! willen we geen groen- of parkeergebied meer opofferen aan verdere bebouwing. Bestaande bouwgrond zal uiteraard bebouwbaar blijven maar de uitbreiding van de bouwgronden moet stoppen. We willen GEEN bebouwing op de zuidkant van het stadsplein (kant Floralaan) en GEEN extra bebouwing in het Fort. In het fort is er enkel plek voor een goed geplande renovatie zodat we hier plaats kunnen creëren voor onze verenigingen en start-ups.

Mortsel, een broedplaats voor jonge ondernemers

– Guy Fierens

Wat wel kan is om gebieden, die momenteel reeds een woon- of bedrijven-bestemming hebben, te converteren naar woongebied met aandacht voor alternatieve woningvormen zoals co-housing of kangoeroe woningen. Voor projecten als deze moeten we prioriteit geven aan het behoud of het creëren van groene zones.

Engagement voor Mortsel

Het besturen van een stad verdient de volle aandacht van de verkozenen. Indien we één of meerdere  schepenposten kunnen invullen dan zullen wij dit op voltijdse basis doen. We streven naar een professionele aanpak met excellente dossierkennis en constant overleg met de administratie en alle betrokkenen. We willen een nauwe samenwerking met de Mortselaars, de winkeliers, investeerders, buurgemeenten, andere gemeenten met gelijkaardige problemen en hogere overheden.

Mortsel verdient onze volle aandacht als we in de toekomst onze beloftes willen waar maken.

– Patricia Bal

Een sociaal en inclusief Mortsel

Elke Mortselaar heeft het recht om evenveel van onze stad te genieten, en de Mortselaar verdient dan ook onze aandacht om dat mogelijk te maken. De beschikbaarheid van sociale woningen dient evenwichtig verdeeld te worden over heel Mortsel. Het cultuuraanbod moet afgestemd worden op alle Mortselaars, rekening houdend met achtergrond, origine en leeftijd. Het aanbod voor de actieve 60-plussers mag bijvoorbeeld best uitgebreid worden.

In onze vorige punten hebben we al meermaals aangehaald dat er een aantal nieuwbouw of renovatieprojecten op de agenda staan. Hierbij moeten we natuurlijk niet alleen het behoud van groen en de belasting op het verkeer in rekening nemen maar ook de toegankelijkheid voor de mobiel-zwakkeren. Ook bij de (her)aanleg van straten, kruispunten en winkels moeten de behoeftes van deze groep Mortselaars behartigd worden.

Een rechtvaardig sociaal beleid voor iedere Mortselaar. Inwoners die in de problemen zitten moeten we met een persoonlijke aanpak helpen.

– Lieve Fierens

Vragen of opmerkingen? Wij horen graag uw mening!