Krachtpunten

Enkele belangrijke speerpunten in het nog te finaliseren verkiezingsprogramma:

Levendig Mortsel

Eerder dan te werken met losse initiatieven pleiten we ervoor om een gestructureerd plan op te zetten dat er voor moet zorgen dat Mortsel opnieuw een sterk merk wordt. Alle troeven moeten worden uitgespeeld om onze stad aantrekkelijker te maken voor de Mortselaar, investeerders, jonge ondernemers én bezoekers. Om dit te bewerkstelligen willen we werken met een centrale stadsmanager. Deze persoon werkt mee de langetermijnvisie voor Mortsel uit en zorgt ervoor dat die ook geïmplementeerd geraakt.

Inspraak van de Mortselaars

Voorbeelden uit het buitenland (Frome, Bologna, Barcelona en andere) leren ons dat een participatief beleid de inwoners van een stad kunnen motiveren om samen te bouwen aan de toekomst van die stad. We willen elke Mortselaar aansporen om met zijn/haar ideeën naar buiten te treden. Er zijn geen slechte ideeën: sommige ideeën zijn dan misschien niet direct uitvoerbaar, ze kunnen er wel toe leiden dat er in een bepaalde richting gedacht wordt en er daardoor andere ideeën naar boven komen die wel in de praktijk kunnen gebracht worden.

Om deze participatie te bewerkstelligen willen we de Mortselaar bevragen en betrekken op alle mogelijke manieren: open discussies via onze facebookpagina of de website, openbare inspraakmomenten, referenda,…

Naar analogie met andere steden willen we met wijkgebonden budgetten werken zodat de inwoners van een bepaalde wijk ZELF de prioriteiten binnen hun wijk kunnen bepalen.

Verkeer

Infrastructuur

Daar waar nodig de verhouding fietser / voetganger optimaliseren.
Een duidelijk korte- en middellange termijn plan maken voor alle gevaarlijke punten en die plaatsen die dringend aan herstelling toe zijn.

Betere doorstroming doorgaand verkeer

Mortsel heeft door zijn centrale ligging een duidelijk fileprobleem wat op zijn beurt resulteert in hoge concentraties fijn stof met alle gevaren vandien.
Alle oplossingen die er kunnen voor zorgen dat het doorgaand (zwaar) verkeer uit onze straten wordt geweerd moeten onderzocht worden. Indien nodig zijn wij bereid om hierover met onze buurgemeenten in gesprek te gaan.

Engagement

We gaan ervan uit dat wanneer je verantwoordelijkheid voor een stad als Mortsel opneemt, je dat ook voltijds doet. Eerder dan 7 schepenen die halftijds werken geven we daarom de voorkeur aan een college van 6 schepenen. Het geld dat we hiermee uitsparen willen we investeren in de werking van de stad.Wij willen ons voor de volle 100% geven en we engageren ons er dan ook voor dat wanneer iemand van ons team een schepenambt opneemt dat voltijds zal zijn!

Bouwstop in Mortsel

Mortsel leeft! kiest voor een bouwstop.  Mortsel is één van de dichtstbebouwde steden van Vlaanderen.  Herbestemming van bebouwd gebied kan nog voor ons maar het volbouwen van parken, pleintjes en parkings kan niet meer. Een herbestemming van het containerpark, de technische dienst in de Sint-Benedictusstraat of een deel van Agfa Gevaert kan voor ons wel.

Hier is de functie wonen een betere bestemming dan de huidige fabrieksfunctie. Maar dit kan voor ons alleen als er een maximale groen voorziening is.  Aanleg van parken, speeltuintjes en leuke open ontmoetingsruimtes (petanque velden,…) zijn hier cruciaal.

Proper Mortsel

Om Mortsel proper te krijgen moeten er extra vuilnisbakken bijkomen. Ook de frequentie van het leegmaken willen we verhogen samen met het frequenter reinigen van onze voetpaden.  Vuil trekt immers vuil aan.

Tegelijkertijd willen we zwaardere boetes invoeren voor sluikstorters . Maar we willen ook extra sensibiliseren. Daarom zijn we voorstander om de overtreders – zeker diegenen die in het verleden al eens betrapt werden – verplicht in te zetten bij de schoonmaak en het opruimen van alle rommel die zij veroorzaken. Een proper Mortsel bepaalt mee ons imago.

Vragen of opmerkingen? Wij horen graag uw mening!